سایت رسمی کیوان ساکت

جامه دران

آلبوم جامه دران


نام قطعه تعداد پخش زمان پخش
6351 اصفهان 0 ##filetimelenght##
6350 مقدمه اصفهان 0 ##filetimelenght##
6349 چهار مضراب اصفهان 0 ##filetimelenght##
6348 بيات راجع و چهار مضراب 0 ##filetimelenght##
6347 چهارمضراب بهاران 0 ##filetimelenght##
6346 مقدمه ، چهرگاه و پيش زنگوله 0 ##filetimelenght##
6345 زنگوله و آواز چهارگاه 0 ##filetimelenght##
6344 چهارمضراب رقص پروانه 0 ##filetimelenght##
6343 ضربي مخالف 0 ##filetimelenght##
6342 قطعه دخترک ژوليده 0 ##filetimelenght##