سایت رسمی کیوان ساکت
 

اجرایی متفاوت

یک شنبه 7 خرداد 1396

در این اجرا به همه ی مقام ها و دستگاه های ایرانی اشاره خواهد شد و ظرفیت اجرا با سازهای ایرانی چه به صورت سلو و چه گروه نوازی به نمایش درخواهد امد