• • خنیا، هدیه نوروزی ما به عزیزانمان
  • • خنیا از ما انسانهای بهتری میسازد. با اموختن خنیا
  • • به فرزندانمان نه تنهافرهنگ ایران را، بلکه آنان را با
  • • مهر ورزیدن و زیباییهای جهان نیز اشنا میکنیم.
  • • 02188784899 و 02188670868