• • وطن در غم دلیر مردان اتشنشان
  • • سیاه پوش شد.درود و افتخار بر فرزندان فداکار وطن
  • • بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران
  • • کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران
  • • 021-88784899 و 02188670868